Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Opdrachtgever; de partij die opdracht geeft
 2. Opdrachtnemer; Passion4Guests. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd.
Artikel 2: ToepasselijkheidDeze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van opdrachtnemer, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers betreffende:
 1. Het verzorgen van trainingen, opleidingen, workshops, cursussen en andere vormen van opleiding.
Hierna te noemen opdracht”.
 1. Afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.
 2. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 3: Totstandkoming van de opdracht De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door:
 1. Ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier,
 2. De door opdrachtnemer en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging,
 3. Schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer aan opdrachtgever van diens telefonische aanmelding, opdracht per e-mail, afspraken met een vertegenwoordiger van opdrachtnemer.
 4. Mondelinge afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Artikel 3b: Geldigheidsduur Offertes hebben een geldigheidsduur van 21 dagen, gerekend vanaf de datum van verzending, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Artikel 4: Verzetten of annulering van de opdracht door opdrachtgever Aangezien wij geen andere opdracht op korte termijn kunnen inplannen zijn wij genoodzaakt om kosten hiervoor in rekening te brengen. Verplaatsen De opdrachtgever heeft het recht om de gereserveerde datum voor deelname aan of het gebruik van de opdracht te verplaatsen naar een andere datum. Dit horen we graag zo snel mogelijk per e-mail naar info@passion4guests.nl. In onderling overleg plannen we dan een nieuwe datum. Bij verplaatsen van de gereserveerde datum door de opdrachtgever worden kosten in rekening gebracht:
 • 50 % van de kosten voor het verzetten bij minder dan 1 week voor aanvang van de activiteit.
 • 75 % van de kosten voor het verzetten binnen 1 werkdag voor aanvang van de activiteit.
Wanneer opdrachtgever geen nieuwe datum wil of kan afstemmen of alsnog annuleert treedt het volgende artikel in werking. Annuleren De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of het gebruik van de opdracht te annuleren per e-mail. Opdrachtnemer zal dit aan opdrachtgever bevestigen per e-mail naar info@passion4guests.nl. Bij annulering door de opdrachtgever worden door opdrachtnemer in rekening gebracht:
 1. Alle ontwikkelingskosten- en voorbereidingskosten die tot op het moment van annulering gemaakt zijn.
 2. Alle kosten die betrekking hebben op het (eventuele) gebruik van een vergaderfaciliteit of verhuurder conform de voorwaarden van de betreffende partij.
 3. Alle kosten voor de uitvoering van de opdracht:
 • 100 % van de kosten bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de activiteit.
 • 50 % van de kosten bij annulering binnen 2 tot 4 weken voor aanvang van de activiteit.
 • 25 % van de kosten bij annulering binnen 1 tot 2 twee maanden voor aanvang van de activiteit.
 • 0 % van de kosten bij annulering langer dan 2 maanden voor aanvang van de activiteit.
Artikel 5: Annulering van de opdracht door opdrachtnemer
 1. Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan haar invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
Artikel 6: Betaling
 1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte rechtelijk en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullend) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangende zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoer van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
Artikel 7b: Facturatie
 1. Passion4Guests hanteert een reiskostenvergoeding van € 0,40 per km.
 2. Toeslagen: avondtraining +25%, trainingen op zaterdag +25%, trainingen op zondag + 50%
 3. Genoemde prijzen zijn te allen tijden exclusief BTW.
 4. Bij alle overeenkomsten wordt uitgegaan van een incompany bijeenkomst waarbij kosten voor zaalhuur en catering voor eigen rekening zijn.
 5. De reis en verblijfskosten, alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan diensten artikel 2, lid 1 sub 1,2 en 3, zijn in de hoofdsom / cursusgeld niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De verblijfskosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan aan de door opdrachtgever gekozen accommodatie.
Artikel 8: Auteursrecht
 1. Het auteursrecht op de door opdrachtnemer uitgegeven werken als omschreven in artikel 2 lid 1 sub d en e berust bij de opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen, en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van de opdrachtnemer, berust uitsluitend bij opdrachtnemer.
Artikel 9: Vertrouwelijkheid
 1. Opdrachtnemer is verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever.
 2. Assessments, coaching- en intakegesprekken worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende professional geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de assessee, coachee of trainee daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 3. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan opdrachtnemer en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.
 4. Daarnaast zal opdrachtnemer eventuele rapporten, verslagen (inclusief die door de opdrachtnemer zelf zijn geschreven) betreffende (de organisatie van) de opdrachtgever niet tere inzagen geven aan derden tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, aanvaardt de opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voorzover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
 2. Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van zes maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 5.000,–.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 12: Klachtenprocedure
 1. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij Passion4Guests.
 2. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 3. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar door Passion4Guests bewaard.
 4. De beroepsmogelijkheid bij de klachtenprocedure is in handen van een onafhankelijke derde. Het oordeel daarvan is bindend. Eventuele consequenties voor Passion4Guests zullen binnen 2 maanden na uitspraak worden afgehandeld.
Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechten
 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in ‘s Hertogenbosch.